Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 DEFINICJE
Art. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W RIDERSBUY

II. OFERTY REKLAMOWE I OGŁOSZENIA

Art. 3 OFERTY REKLAMOWE
Art. 4 OGŁOSZENIA ZAKAZANE
Art. 5 ROZPOCZĘCIE EMISJI OGŁOSZENIA
Art. 6 ROLA RIDERSBUY
Art. 7 OPŁATY I PROWIZJE
Art. 8 INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Art. 9 INNE USŁUGI

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 10 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
Art. 11 ZMIANY REGULAMINU
Art. 12 ROZWIĄZANIE UMOWY
Art. 13 KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Art. 14 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Art. 15 ZAŁĄCZNIKI
Art. 16 WAŻNOŚĆ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

RIDERSBUY  spółka cywilna  o numerze identyfikacji podatkowej  7282803020.

RIDERSBUY prowadzona w języku polskim platforma reklamowo - ogłoszeniowa on-line o otwartym charakterze, w ramach której przedstawiane są oferty reklamowe i ogłoszenia, utrzymywana przez RIDERSBUY w domenie Ridersbuy.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Ridersbuy.pl.

SERWIS – portal motocyklowy w domenie Ridersbuy.pl.

OFERTA – oferta przedstawiana na platformie ogłoszeniowej RIDERSBUY, której celem jest zawarcie prawnie dopuszczalnej umowy pomiędzy Wystawiającym i Nabywcą.

UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez RIDERSBUY w ramach RIDERSBUY na zasadach określonych w Regulaminie.

WYSTAWIAJĄCY – użytkownik wystawiający ofertę reklamową/sprzedaży w ramach RIDERSBUY. 

NABYWCA – użytkownik korzystający z platformy RIDERSBUY w celu zapoznania się z ofertami reklamowymi i ogłoszeniami zamieszczonymi przez WYSTAWIAJĄCYCH.

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez RIDERSBUY  pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach RIDERSBUY.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta, polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza zgodnie z warunkami uczestnictwa w RIDERSBUY.

TRANSAKCJA – czynność zachodząca pomiędzy Wystawiającym i Nabywcą, która ma na celu wymianę towaru lub usługi.

TOWAR – rzecz, która może być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem RIDERSBUY.

USŁUGA – działanie podjęte w celu zaspokojenia danej potrzeby (lub potrzeb) Nabywcy i zrealizowane z jego udziałem.

 

 Art. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W RIDERSBUY

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach RIDERSBUY działalności gospodarczej w celu Rejestracji powinny wybrać jeden z 3 sposobów jej dokonania:

 1. Rejestracja pełna, której dokonanie umożliwia umieszczenie treści reklamowych. W celu jej dokonania należy przed dokonaniem pierwszej czynności lub podczas Aktywacji Konta uzupełnić dane poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy (login), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w RIDERSBUY oraz hasła (Konta Zwykłe);
 2. Rejestracja uproszczona za pomocą serwisu Facebook.com, przeznaczona wyłącznie dla użytkowników rejestrujących się w serwisie RIDERSBUY w charakterze KUPUJĄCEGO - w celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych: daty urodzenia i adresu e-mail, na który kierowana jest korespondencja, a następnie ustalić hasło do Konta za pomocą formularza;
 3. Rejestracja uproszczona dla użytkownika, który rejestruje się w serwisie RIDERSBUY wyłącznie w charakterze KUPUJĄCEGO za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie RIDERSBUY.

2.3. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z RIDERSBUY w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w RIDERSBUY, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy (login), pod którą podmiot ten zamierza występować w RIDERSBUY oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) .

2.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji, aktywacji konta oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a RIDERSBUY, której przedmiotem są usługi świadczone przez RIDERSBUY  w ramach RIDERSBUY, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić, poprzez zlikwidowanie konta bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach RIDERSBUY w szczególności skutecznie umieścił Ofertę w serwisie.

2.6. RIDERSBUY może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z RIDERSBUY przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt 2.2. i 2.3.

2.7. W wyniku prawidłowej Rejestracji  RIDERSBUY tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej lub uproszczonej , nie jest zobowiązany do utworzenia własnego loginu, w takim przypadku login generowany jest automatycznie w postaci ciągu znaków. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w RIDERSBUY adresu e-mail i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail. Użytkownik, który dokonał Rejestracji za pomocą  serwisu Facebook bądź też powiązał Konto w RIDERSBUY z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect.

2.8. Logowanie do serwisu RIDERSBUY za pośrednictwem WebAPI oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu RIDERSBUY.

2.9. Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie RIDERSBUY. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług RIDERSBUY, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.10. Wystawca w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez RIDERSBUY  musi dokonać Rejestracji i aktywacji Konta.  

2.11. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

 1. udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

      b. udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w specjalnym formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta przynajmniej raz skorzystał
          z usługi DotPay lub przynajmniej raz w inny sposób uregulował należności za usługi związane z działalnością świadczoną przez RIDERSBUY.


2.13. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach RIDERSBUY.

2.14. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.15. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że:

 1. Konto założone przez firmę może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części,
 2. za zgodą RIDERSBUY Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.


2.16. RIDERSBUY zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez RIDERSBUY w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. RIDERSBUY może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.17. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników RIDERSBUY.

II. OFERTY REKLAMOWE I OGŁOSZENIA

Art. 3 OFERTY REKLAMOWE

RIDERSBUY, jako operator RIDERSBUY, umożliwia Użytkownikom zamieszczanie materiałów reklamowych, ogłoszeń ofert sprzedaży, zamiany, darowizny i tym podobnych. RIDERSBUY nie jest stroną ewentualnych umów zawieranych w wyniku zamieszczonych ogłoszeń.

Art. 4 OGŁOSZENIA ZAKAZANE

Wystawca zobowiązuje się do niezamieszczania ogłoszeń dotyczących towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

Art. 5 ROZPOCZĘCIE EMISJI OGŁOSZENIA

5.1. Aby zamieścić ofertę reklamową Wystawca powinien stworzyć jej opis. W tym celu Wystawca powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie RIDERSBUY formularz. Tworząc opis oferty, Wystawca określa ogół warunków umowy jaką planuje zawrzeć z Odbiorcą/Odbiorcami.

5.2. Poprzez zamieszczenie oferty Wystawca oświadcza, że oferowany Towar/Usługa nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy w celu, której została zamieszczona oferta.

5.4. Opis oferowanego towaru/usługi powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości oferowanego towaru/usługi, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. WYSTAWIAJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj oferowanego Towaru, usługi. RIDERSBUY zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia oferty w serwisie RIDERSBUY,  w przypadku rażących odstępstw treści ogłoszenia od zadeklarowanej kategorii.

5.6. Informacje zawarte w Ofercie mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Art. 6 ROLA RIDERSBUY

6.1. RIDERSBUY jest platformą umożliwiająca zapoznanie się Kupującego/Kupujących z ofertą reklamową zamieszczoną przez Wystawiającego/Wystawiających w celu zawarcia stosownej umowy pomiędzy Użytkownikami (Wystawiający/Kupujący). RIDERSBUY nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach RIDERSBUY ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach przedstawionej Oferty, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. RIDERSBUY  w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach  Ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży, darowizny itp. RIDERSBUY  nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. RIDERSBUY nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami.

6.2. RIDERSBUY nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ogłoszeń, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości oferty albo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Informacja o zmianie kategorii, edycji błędnie ustawionych parametrów lub usunięciu ogłoszenia niezwłocznie przekazywana jest Wystawcy. Usunięcie przez RIDERSBUY ogłoszenia w wyniku naruszenia przez Wystawiającego postanowień niniejszego regulaminu nie stanowi podstawy do roszczeń Wystawiającego o zwrot kosztów zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia.

6.3. RIDERSBUY może nie zamieścić lub usunąć zamieszczone Oferty w przypadku, gdy ich zamieszczenie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływa na dobre imię RIDERSBUY. Wskutek usunięcia Oferty informacje dotyczące jej przestają być dostępne w RIDERSBUY a dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są niemożliwe. 

6.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach RIDERSBUY wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w pkt 2.2. lub 2.3., RIDERSBUY może:

 1. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach RIDERSBUY,
 3. uzależnić korzystanie z RIDERSBUY od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
 4. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu. 

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem RIDERSBUY lub innych Użytkowników.

6.5. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec RIDERSBUY i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez RIDERSBUY  w ramach RIDERSBUY. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Oferty zamieszczone przez Wystawcę zostają usunięte. 

6.6. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody. RIDERSBUY może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

Art. 7 OPŁATY I PROWIZJE

7.1. Usługi świadczone przez RIDERSBUY  w ramach RIDERSBUY są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest wyłącznie Wystawiający. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa aktualny cennik dostępny na stronie RIDERSBUY.

7.2. Warunkiem skorzystania z usług RIDERSBUY przez Wystawiającego jest dokonanie opłaty. 

7.3. Użytkownikom Kont   z rejestracją pełną mogą być wystawiane faktury. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. 

7.4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.

7.5. Opłaty za usługi świadczone przez RIDERSBUY w ramach RIDERSBUY uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy DOTpay S.A. wskazany na jego Koncie.

Art. 8 INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach RIDERSBUY powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania RIDERSBUY lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

8.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu RIDERSBUY stanowią przedmiot praw wyłącznych RIDERSBUY lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8.3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu RIDERSBUY materiałów wymaga każdorazowo zgody RIDERSBUY  i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów RIDERSBUY oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie RIDERBUY w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu RIDERSBUY, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 Art. 9 INNE USŁUGI

Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z ofertami i RIDERSBUY. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 10 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe, RIDERSBUY zbiera i przetwarza zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

10.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

10.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od RIDERSBUY w związku z korzystaniem z RIDERSBUY, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od RIDERSBUY informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

10.4. Zakończone oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.riderbuy.pl. RIDERSBUY nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych transakcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

 Art. 11 ZMIANY REGULAMINU

11.1. RIDERSBUY może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach RIDERSBUY. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RIDERSBUY, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w RIDERSBUY zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamieszczone oferty przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w RIDERSBUY licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne złożenie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w RIDERSBUY. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z RIDERSBUY ,ze skutkiem określonym w art. 12.1.

Art. 12 ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Świadczenie usług w ramach RIDERSBUY ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.12.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z RIDERSBUY (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 12.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

12.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez RIDERSBUY za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi
w pkt 12.1.

12.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji RIDERSBUY, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w RIDERSBUY bez uprzedniej zgody RIDERSBUY.

12.4. Rozwiązanie przez Wystawcę umowy z RIDERSBUY (dotyczącej określonego Konta) odnosi skutek najwcześniej po upływie 14 dni od zakończenia emisji ostatniej Oferty, złożonej przez Wystawcę przy użyciu danego Konta.

Art. 13 KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1. Użytkownik może kontaktować się z RIDERSBUY w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 1. elektronicznej na adres: biuro@ridersbuy.pl bądź  info@ridersbuy.pl,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu i w godzinach określonych w zakładce „kontakt” na stronie RIDERSBUY.

13.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez RIDERSBUY lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę (login), pod jaką Użytkownik występuje w RIDERSBUY oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

13.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji RIDERSBUY zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, w terminie 7 dni.

13.5. RIDERSBUY rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że RIDERSBUY może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie  60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach RIDERSBUY może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Art. 14 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a RIDERSBUY, której przedmiotem są usługi świadczone przez RIDERSBUY w ramach RIDERSBUY  na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RIDERSBUY w ramach RIDERSBUY będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Art. 15 ZAŁĄCZNIKI

15.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1:  Zasady odstąpienia od umowy wraz z formularzem;

Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Oferty;

Załącznik nr 3: Polityka ochrony prywatności;

Załącznik nr 4: Regulamin usługi DOTpay.  

15.2. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

Art. 16 WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  

 

Załącznik nr 1

Informacja o sposobie odstąpienia od umowy oraz wzór stosownego oświadczenia.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@ridersbuy.pl lub info@ridersbuy.pl . W tym celu proponujemy gotowy wzór - poniżej. 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.doc

 

  

Załącznik nr 2

Zasady tworzenia opisu oferty

 1. W celu stworzenia opisu Oferty należy wypełnić dostępny na stronie RIDERSBUY formularz , w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Oferty, opis towaru/usługi, określić kategorię. Możliwe jest uzupełnienie opisu poprzez załączenie zdjęć.
 2. Zabrania się umieszczania w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu, słów, wyrażeń i zwrotów wulgarnych oraz treści drastycznych.
 3. Treści zamieszczone w Ofercie powinny być prezentowane w języku polskim. Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. Dopuszcza się używanie zwrotów obcojęzycznych.
 4. Oferta powinna zawierać opis istotnych cech oferowanego towaru lub usługi. Niedopuszczalne jest pozostawianie Kupującemu wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech oferowanego Towaru, ( rozmiar, model itp.) bez podania informacji o ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.
 5. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie RIDERSBUY lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.
 6. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę oferowanego towaru lub usługi umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne (np. sprzedaż domen, serwisów internetowych, usług hostingowych). Poza tym dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Transakcji adresów stron internetowych (także odsyłaczy/linków), pod warunkiem jednak, że ma to służyć wyłącznie poszerzeniu informacji o oferowanym towarze/usłudze.
 7. Treść Oferty nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W treści Oferty zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.

 


Załącznik nr 3

 Polityka ochrony prywatności

 1. RIDERSBUY szczególnie dba o ochronę prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobierane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (np. szyfrowanie danych). Dane Użytkowników chronione są przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawowana jest stała kontrola nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach RIDERSBUY.
 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach RIDERSBUY. Dane mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. RIDERSBUY zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 6. Zapewnia się możliwość przeglądania i modyfikacji własnych danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.9. Regulaminu. Zapewnia się Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. RIDERSBUY może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności  lub RIDERSBUY uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. RIDERSBUY wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych , związanych z administracją serwerami oraz informacyjnych.
 8. RIDERSBUY stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników.

 


Załącznik nr 4

Regulamin usługi DOTpay

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia